برنامه‌ی آموزشی، پژوهشی ترم دوم ۹۸-۱۳۹۷

۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ ۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰ ۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰ ۱۷:۳۰ - ۱۹:۳۰
شنبه ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (کارشناسی) امور فناوری اطلاعات نظریه‌ی علوم‌کامپیوتر (کارشناسی ارشد) راهنمایی کارشناسی ارشد رفع اشکال و مشاوره درسی
یک‌شنبه راهنمایی دانشجویان ارشد امور فناوری اطلاعات / جلسه گروه علوم کامپیوتر الگوریتم‌های پیشرفته (کارشناسی ارشد) مشاوره کارشناسی ارشد کاربرد کامپیوتر در مدیریت (کارشناسی)
دوشنبه تحقیق و پژوهش امور فناوری اطلاعات ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (کارشناسی) نظریه‌ی علوم‌کامپیوتر (کارشناسی ارشد) تحقیق و پژوهش
سه‌شنبه ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (کارشناسی) امور فناوری اطلاعات / تحصیلات تکمیلی دانشکده ریاضی الگوریتم‌های پیشرفته (کارشناسی ارشد) رفع اشکال و مشاوره درسی کاربرد کامپیوتر در مدیریت (کارشناسی)
چهارشنبه راهنمایی کارشناسی ارشد امور فناوری اطلاعات / روابط بین الملل دانشکده ریاضی امور فناوری اطلاعات
پنج‌شنبه